Radyasyon ve Sağlık Fiziği Grubu; Termoluminesans (TL) , Optiksel Uyarımlı Luminesans (OSL) dozimetri araştırmaları ve Radyoaktivite ölçümü ve analizi üzerine çalışmalar yapmaktadır. 

TL&OSL dozimetri araştırmaları, yalıtkan ve geniş bant aralığına sahip çeşitli katı hal dozimetrelerin (LiF, CaF, Al2O3, SiO2, ZnS gibi) TL ve OSL özellikleri üzerine yürütülmektedir. Araştırmalar temelde, katı hal dozimetrelerin kusur yapıları ve bu yapılara ait tuzak enerji seviyesi, kinetik derece ve frekans faktörü ayrıca supralineerlik ve doz-cevap ilişkisi ve çeşitli deneysel parametrelerin ışıldama eğrileri ve tuzak parametrelerine etkisi gibi TL özellikleri ele almaktadır. TL ve OSL yöntemleri, kişisel ve çevresel doz ölçümleri ile beraber sağlık alanında ve arkeolojik eserlerin tarihlendirilmesinde kullanılmaktadır. Grubumuz özellikle yeni katı hal dozimetrelerin geliştirilmesi ve TL özelliklerinin araştırılması konularında çalışmalar yapmakta ve bu konuyla ilgili diğer üniversitelerle işbirliği yaparak çeşitli projeler yürütmektedir. Son zamanda çalışmalarımız, doğal, sentetik kuvars ve bor tabanlı mineralinin TL özellikleri ve TLD-100, TLD-200… gibi yapay dozimetrelerin ışıldama tepesi ve tuzak parametrelerine ısıtma hızı gibi çeşitli deneysel parametrelerin etkisi üzerinedir. 

Radyoaktivite Ölçümü ve Analizi çalışmaları ile çevresel ve doğal kaynaklarda bulunan doğal radyoaktivite değerlerinin ve doğal radyonüklid konsantrasyonlarının tayin edilmesi amaçlanmaktadır. Gama spektrometresi kullanılarak bölgedeki çevresel ve endüstriyel örneklerdeki radyasyon seviyesi ölçümleri yapılmaktadır. Ayrıca elde edilen verilerin saklanması, görsel hale getirilmesi ve bu veriler kullanılarak ölçüm alınamayan konumların radyasyon seviyesinin tahmin edilmesi amacıyla bir bilgisayar programı geliştirilerek radyasyon haritası çıkarma çalışmaları yürütülmektedir. 

İyonlaştırıcı ve İyonlaştırmayan Radyasyonun madde üzerine etkileri çalışmaları ile X, γ, α, β ve nötron gibi iyonlaştırıcı radyasyonların madde ve insan sağlığı üzerindeki etkileri; UV ve baz istasyonlarının yaydıkları iyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Prof. Dr. Zihni ÖZTÜRK (ABD Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet Necmeddin YAZICI

Prof. Dr. Metin BEDİR

Doç. Dr. Rabia Güler YILDIRIM