Mühendislik; bilim yoluyla elde edilmiş tüm bilgilerden; akıl ve deneyim yoluyla somut sentezlere vararak, insan yada daha genel kapsamıyla canlıya yararlı oluşumları yaratma gücü ve çabasıdır. İngilizce’deki mühendis anlamında kullanılan Engineer kelimesi latince "İngeniatorem" kelimesinden türemiştir ve icat etmede yada günümüze uygun bir diğer deyişle teknoloji tasarımında yaratıcılığı olan kişi anlamına gelir. Türkçe’de kullanılan mühendis sözcüğü ise eski Osmanlıca da (arapçadan) 'Geometri bilen' anlamındaki hendese sözcüğünden türetilmiştir. Bilim bir şeyi bilinen, mühendislik ise bir şeyi kullanılan yapar.  Fizik evrenin oluşumunu ve işleyişini düzenleyen yasaları araştıran ve bu yasaların uygulanmasını sağlayan temel bilimdir. Fizik, evrensel geçerliliği olan, herkes tarafından kabul edilen, doğanın gerçek kavram ve kuramlarını temel alır. Örneğin; madde, atom ve moleküllerden oluşur; doğada enerji seviyeleri kesiklidir; doğadaki her cisim mutlak sıcaklığının dördüncü kuvveti ile orantılı olarak ışıma yapar... Günlük yaşantıda kullanılan Transistör, Laser, Teleskop, Çeşitli spektrometreler (NMR, ...) gibi aygıtlar Fizik bilimcileri tarafından geliştirilmiştir. Uydular, uçaklar, gelişmiş bilgisayar yapıları gibi çağımızın en gelişmiş teknolojik sistemleri başka bilim dallarından katkılar olsa da büyük ölçüde fizikçilerin ürünleridir. 

Bu özelliği nedeniyle fizik, bilimin tarihsel doğal gelişim sürecinde önce, inşaat, makine, elektrik, gibi klasik mühendislik alanlarının sonrada jeoloji, maden, malzeme, elektronik, bilgisayargibi akla gelebilecek tüm güncel mühendislik alanlarının doğuşunu ve gelişimini sağlamıştır. Bunun yanında fizik, muhakkak gelecekte üstün iletkenlik, optik, fotonik, biyofiziki tıp mühendisliği gibi yeni mühendislik alanları oluşturulmasına da öncülük edecektir. Bu çerçeveden bakıldığında, fizik biliminin bugüne kadar ortaya çıkan ve bundan sonra da ortaya çıkacak olan tüm mühendislik alanlarını oluşturup geliştirme gibi bir yetkinliğinin olduğu görülebilir. Araştırmayla ulaştığı evrensel yasaları, ölçülebilen nicelikler aracılığı ile uygulamaya aktarma özelliğine sahip olması nedeniyle uygulamalı fizik de bir mühendislik alanıdır. Bu nedenle bu alanlarda yapılan çalışmaların benzerleri her fizik mühendisliği bölümlerinde yer alır. Fizik Mühendisliği, doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi bulgularının uygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgili mühendislik dalı olup dünyadaki pek çok üniversitede yer alan fizik mühendisliği bölümleri mühendislik amaçlı eğitim-öğretim programları ve araştırmaları ile yukarda belirtilen doğrultuda etkinliklerini sürdürmektedirler.

Bugün günlük yaşantımıza girmiş olan transistörler, lazerler, bilgisayarlar, radarlar, uçaklar, teleskoplar, uydular gibi pek çok gelişmiş teknoloji ürünü, başka bilim ve mühendislik dallarından katkılar olsa da, büyük ölçüde fizikçilerin ve fizik mühendislerinin eseridir. Günümüzde yine bilimin mikro teknolojiden nano teknolojiye geçişinde en büyük katkıyı fizik ve fizik mühendisliğinin koyduğu bir gerçektir. 21 yy’da fizik mühendisliği alanındaki araştırma ve uygulamalar; Nanorobotlar, Yeni ve Süper Malzemeler, Yenilenebilir Enerjiler, Uzay İstasyonları, Matamatik Modelleme ve Sayısal Çözümleme (Şirket Düzeyinde), kuantum bilgisayarlar, Kaotik Süreçlerle Çözümleme, Biyoteknoloji, Gen Mühendisliği, Mikro Cerrahi, Yeni Tip Lazerler, Yapay Organlar, Robotik, Mikrospektroskopi ve Spektromikroskopi, Süper Hızlandırıcılar ve Çarpıştırıcılar, Süper İletkenler, Magnetooptik, RF Mühendisliği, Güç Mühendisliği, Işınlama, Toryuma Dayalı Reaktörler, Vakum Teknolojileri, Yüksek Sıcaklık ve Düşük Sıcaklık Fiziği, Atmosfer Fiziği, İyon İmplantastonu, Siknotron Işınımı, Serbest Elektron Lazeri, Süper Hızlı Mikroçipler, Kablosuz Bilgisayarlar, Süper Hızlı Uçak ve Trenler, Pilotsuz Uçaklar, ... gibi alanlarda yoğunlaşacaktır.  

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMA ALANLARI

Fizik mühendisleri; akademisyenlikten başka, modern teknoloji kullanan kamu kurum ve kuruluşları (TAEK, TÜBİTAK, ROKETSAN, ASELSAN, TEDAŞ, TELEKOM, TSE, MKE, MSB, Meteoroloji, Çevre Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, T.R.T., TÜPRAŞ, T.H.Y., D.D.Y, TAI, Askeri Kalite Kontrol ve Optik iş kollarında, Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Komutanlıkları, Devlet ve Üniversite Hastanelerinin Radyoloji, Onkoloji ve Nükleer Tıp bölümlerinde sağlık fizikçisi olarak, Adli Tıp, … vb) ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Özel sektörde bilgisayar ve elektronik malzeme üretiminde, özel ölçme aletleri ve kalibrasyonu ile satış ve servisinde, endüstri kuruluşlarında toplam kalite planlama ve kalite güvence sistemleri konusunda, enerji santrallerinde, yenilenebilir enerji üretim sistemlerinde, sanayi kuruluşlarında, araştırma-geliştirme (ArGe) birim ve laboratuarlarında, özel hastanelerin Radyoloji, Onkoloji ve Nükleer Tıp bölümlerinde sağlık fizikçisi olarak çalışabilmektedirler.

ÇİFT ANADAL ve YANDAL OLANAKLARI

Fizik Mühendisliği öğrencileri mühendislik fakültesinin tüm bölümleri ile birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İşletme ve İktisat bölümleri arasındaki yandal ve ayrıca fakültemizin Makine, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat ve Tekstil mühendisliği bölümleri ile çift anadal yapma imkanına sahiptir.

YURTDIŞI OLANAKLARI

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği program olan Erasmus programı aracılığıyla, öğrencilerimiz yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde dönemlik eğitim alabilmektedirler.

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA EĞİTİMİ

Bölümümüzde lisans sonrası eğitimlerine devam etmek isteyen fizik mühendisliği, fizik öğretmenliği eğitimi, fizik ve matematik lisans mezunları için yüksek lisans, doktora ve bütünleştirilmiş (yüksek lisanssız) doktora programları mevcuttur. Bu programlardaki çalışma konuları öncelikli olarak öğretim üyelerimizin çalıştıkları alanlarda yapılmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarımızın da eğitim dili İngilizcedir.

LİSANS EĞİTİMİ

Bölümümüzde verilen lisan eğitimi %100 İngilizcedir. Öğrencilerimiz 1 ve 2 sınıfta İngilizce, matematik, kimya, genel fizik (mekanik, elektrik, optik ve ısı fiziği) gibi temel derslerinin yanı sıra Mühendislik Çizimi, Devre Analizi ve Programlama gibi bir kısım mesleki dersler almaktadır. Öğrenciler 3 ve 4 sınıfta aldıkları zorunlu ve teknik seçmeli mesleki dersler ile fizik mühendisliği alanında mesleki bilgi ve becerilerini artırmaktadırlar. 3 sınıftan itibaren öğrencilere teorik fizik, endüstriyel fizik ve sağlık fiziği branşlarından birini seçme olanağı sunularak, öğrencinin seçtiği alanda uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır. Öğrenciler mezun olana kadar toplam 171 kredilik ders almak zorundadırlar. Mevcut lisans programımız ile üçüncü ve dördüncü sınıfta seçilebilecek teknik seçmeli derslerin listesi aşağıda verilmektedir.